top of page

Öý | Biz barada | Iş etikasynyň kodeksi

KANUNLARYŇ WE IŞ ETIKASYNYŇ KODEKSINIŇ BERJAÝ EDILMEGI

Iş etikasynyň kodeksi

Biz etika we kadalaşdyryjy talaplaryň berjaý edilmegine çynlakaý garaýarys. Bu biziň iş tejribämizde aýdyňdyr we biziň kompaniýamyzyň gymmatlyklaryna we ýörelgelerine esaslanan Iş etikasynyň kodeksinde görkezilýär. Iş etikasynyň kodeksi biziň kompaniýamyzyň ähli işgärlerine berilýär, sebäbi biz bilelikde, şeýle hem müşderiler, hyzmatdaşlar, üpjün edijiler we beýleki üçünji taraplar bilen işleýäris.

 

Iş etikasynyň kodeksiniň düzgünleri biziň işewürligi nähili alyp barýandygymyzyň esasyny goýujy bolup durýar, we olar biziň ynanýan we biziň ýaşaýan ýörelgelerimizi göz-göni görkezýär: dogruçyllyk, howpsuzlyk, alçaklyk, köpdürlilik, we durmuş jogapkärçiligi.

Etiki laýyklyk

Etika we laýyklyk meseleleri boýunça göni aragatnaşyk

Biz işgärleriň özüni amatly duýýan, öz meselelerini paýlaşýan we yzarlanmakdan gorkman kompaniýanyň syýasatynyň ýa-da kanunyň bozulmalary barada habar berýän gurşawy döretmäge ymtylýarys. Biziň habar berýän çyzygymyz — bu işgärlere iş bilen bagly meseleler barada aňsat habar bermäge mümkinçilik berýän we cobe@chalasyn.com salgy boýunça 24/7 tertibinde elýeterli bolan ähli kompaniýa üçin guraldyr. Biziň işgärlerimiz kompaniýanyň syýasatynyň ýa-da kanunyň islendik şübhelenilýän bozulmalary barada anonim we aýan edilmegine hem-de yzarlanylmagyna gorkusyz habar berip bilerler.

Biziň kompaniýamyz öz işgärleri üçin etiki kadalarynyň berjaý edilmegi bilen howpsuz we amatly zähmet şertlerini kepillendirmäge ymtylýar. “Çalasyn” kompaniýasynyň Iş etikasynyň kodeksi kompaniýanyň her bir işgärine we wekiline onuň gündelik işinde hukuk we etiki tejribesini durmuşa geçirmek meýilnamasynda gollanma bolup durýar. onda diňe bir biziň ynsaplylyk standartlarymyz beýan edilmän, eýsem, “Çalasyn” kompaniýasynyň işewürligine uly ähtimallyk bilen täsir edip biljek kanunyň käbir aýratyn ýörelgeleri we bölümleri beýan edilendir.

Etika we dogruçyllyk kadalaryny berjaý etmek bilen işewürligiň alnyp barylmagy biziň kompaniýamyz üçin esasy artykmaçlyk bolup durýar. Iş etikasynyň kodeksini berjaý etmegiň çäklerinde işgärler haýsy hem bolsa bir görnüşde  etiki däl özüňi alyp baryşyň islendik ýüze çykmalaryna ýol bermeli we sabyr etmeli däldirler, şeýle hem olara geçirimlilik etmeli däldirler.

Bu Iş etikasynyň kodeksinde beýan edilen ýörelgeleriň berjaý edilmegini üpjün etmekde kömek bermek üçin, biziň kompaniýamyz göni aragatnaşyk ulgamyny saýlady. Bu kompaniýa iş ýerindäki meseleler barada, şeýle hem etiki häsiýetli meseleler barada maglumatly gizlin we anonim habarlaryň öz wagtynda we dessin gaýtadan işlenilmegini amala aşyrmaga mümkinçilik berýär. “Çalasyn” kompaniýasy Iş etikasynyň kodeksinde bellenilişi ýaly, eger size bozulma barada mälim bolan bolsa, siziň ol barada habar bermelidigiňiz ýaly siziň goşandyňyzyň gadryny bilýär we höweslendirýär.

Siz tarapyndan berilýän ähli maglumatlar gizlinlik esasynda seredilýär. Siz şeýle hem islegleriňiz boýunça habary öz habarlaşmak üçin maglumatlaryňyzy görkezmezden anonim hem berip bilersiňiz. Biziň kompaniýamyz her bir alnan habara hökman serede, we ähli şikaýatlary derňär we zerur bolan ýagdaýynda düzediş hereketlerini ulanar. Eger sizde size şahsy taýdan degişli bolan mesele bilen bagly sorag bar bolsa, sahypanyň aşaky bölegindäki “Biz bilen habarlaşyň” funksiýasyny saýlap bilersiňiz ýa-da “Köplenç berilýän soraglar” bölümine seredip bilersiňiz.

Biziň salgyt kanunçylygyna çemeleşmämiz

«Çalasyn» — bu ýönekeý kompaniýa däl, eýsem, durmuş taýdan jogapkär kärhana we biziň işleýän jemgyýetimiz üçin edepli goňşy bolup durýar. Biz özümiziň berýän hünär hyzmatlarymyzdan başga jemgyýete goşmaça gymmatlyklary girizmäge borçludyrys. Biz özümiziň işleýän jemgyýetimiziň durmuşy üçin salgyt tutmalarynyň we salgyt kanunçylygynyň berjaý edilmeginiň möhümligine düşünýäris we biz öz salgyt borçlarymyzyň dolandyrylmagyna jogapkärçilikli çemeleşýäris.

Bozulmalar barada bize habar beriň

Gije-gündüziň dowamynda dynç günsüz habar berilmegi mümkin bolan siziň soraglaryňyz we meseleleriňiz kompaniýanyň ygtyýarly wekilleri tarapyndan gizlin we maksada gönükdirilen ýagdaýda çözüler. Siz anonimliligi doly saklap bilersiňiz, şeýle hem, zerur bolan ýagdaýynda terjimeçiniň kömegini alyp bilersiňiz.

Siz kanunyň ýa-da biziň «Iş etikasynyň kodeksiniň» bozulmalary barada aşakda görkezilen usullaryň biri arkaly habar berip bilersiňiz:

1) interaktiw;

2) sahypada görkezilen telefon belgisi boýunça;

3) kompaniýany esaslandyryjynyň salgysyna cobe@chalasyn.com elektron poçtasy boýunça;

4) «Biz bilen habarlaşyň» çykgyt boýunça ulgam arkaly.

bottom of page