top of page

Öý | Hyzmatlar | Önümçilik we ýygnamak

DESGANYŇ ÇÄGINDEN DAŞARDA ÖNÜMÇILIK WE ÝYGNAMAK

Ýokary netijelilik

Meýdançanyň çäginden daşarda gurluşyk we önümçilik ýygnamak, modullyk, toparlandyrmak we deslapky ýygnamak ýaly usullary ulanmak bilen taslamanyň grafigini oňatlaşdyrmaga we taslamanyň bahasyny azaltmaga mümkinçilik berýär. Hil we netijelilik haçanda iş ýöriteleşdirilen we öňünden barlanylýan gurşawda ýerine  ýetirilende oňatlaşýar. Mundan başga-da saýtda wagtyň we çeşmeleriň azaldylmagy has howpsuz, arassa we netijeli taslamalary berýär.

Zawod şertlerinde taýýarlamak we ýygnamak

Biziň taslamalarymyzyň gurnalmagyndan ýa-da gutarnykly ýygnalmagyndan öň ýerine ýetirilýän işleriň kesgitli derejesini we göwrümini öz içine alýar. Ýygnama gurluşlary materiala bagly bolmazdan ýygnamalardan, panellerdem we direglerden başlap diwarlara we gurluşyk bölümlerine çenli tapawutlanýar.

Modully ýygnama

Modul gurluşlary birnäçe bölümlerden ýa-da bloklardan ybaratdyr, adatça modully diýlip atlandyrylýanlar biziň taslama meýdançalarymyzdan uzakda, gözekçilikde saklanýan gurşawda.

Haçanda modullaryň arasynda gaýtalanmagyň ýa-da ylalaşyjylygyň käbir derejesi bolan ýagdaýynda iş has hem netijelidir. Aýry modullar tamamlanandan soň olar meýdança iberilýär we binýat ýa-da gurluş bolan öz ýerinde gurnalýar. Modullyk ähli taslamalar we tehnologik gurluşlar üçin ulanylyp bilner we birnäçe artykmaçlyklary üpjün edip biler:

  • Meýdan gurluşygy bilen bagly töwekgelçiligiň azaldylmagy.

  • Gurluşyk ýerinde işgärleriň sanynyň azaldylmagy.

  • Gözegçilikde saklanýan gurşawda deslapdan ýygnalmagy howa şertleriniň täsirini iň az ýagdaýa getirýär.

  • Iň ýokary öndürijilige ýetilýär.

  • Umumy bahasyny we üpjün etme grafigini azaldýar, bu bolsa has ir ulanylmaga berilmegine getirýär.

Panelleriň tehniki kommunikasiýalar bilen taýýarlanylmagy

Bu aýrybaşgalaşan ýerde gözegçilikde saklanýan gurşawda ýygnalýan ýa-da öndürilýän içki we daşky diwarlaryň  ýa-da pollaryň gurluşy. Panelleriň materiallarynyň giň görnüşleri bar, oturdylýan kommunikasiýaly we içki haýatlaryň tamamlanmagy ýa-da daşky diwarlaryň ýygnalmagy üçin meýdança eltilende oturdylýar.

Göwrümli modully ýygnama

Göwrümli modul panel gurluşynyň iki ölçegden köp jähti bilen deňeşdirilende, ýygnamanyň tamamlanan üç ölçegli guty bolup durýandygy hakykatyna degişlidir (mysal üçin, gurluşyk moduly ýa-da deňiz gämisi ýa-da deňiz platformasy üçin bölüm). Iki çemeleşme hem biziň taslamalarymyz üçin netijeli bolup biler, ýöne daşamak, gurnamak ýa-da galdyrmak we öňünden taýýarlanan düzüm böleklerini gurnamak usullarynda örän tapawutlanýarlar.

bottom of page