top of page

Öý | Biz barada | Potratçylar

Potratçylar

Gurluşyk kompaniýasy hökmünde biziň üstünligimiz diňe taslama boýunça hyzmatdaşlaryň goldawy bilen mümkindir. Biz öz müşderilerimiz üçin biziň ussatlyga we hile bolan wepalylygymyzyň tarapdary bolan ýokary hünär derejeli we ussat potratçylary we ygtybarly üpjün edijileri ulanmak bilen iň oňat topary toplamaga bolan ukybymyza buýsanýarys. Bilelikde işlemek bilen, biz ajaýyp netijeleri görkezýäris, olar biziň müşderilerimiz we ähli gyzyklanýan taraplar üçin ýeňiş bolup durýar.

Dogruçyl hyzmatdaş – Biz oňat kömekçi bolmaga we kömekçi potrat boýunça öz hyzmatdaşlarymyza hemişelik üstünligi üpjün etmekde kömek bermäge ymtylýarys – hem iş meýdançasyndan, hem onuň çäginden daşarda. Bu biziň zähmet çeşmelerimiziň howpsuzlygy birinji derejeli ähmiýete eýe bolan, açyk gürrüňdeşlik, öz wagtyndaky töleg höweslendirilýän, biri-birine adalatly we hormatly gatnaşyk bolsa düzgün bolup durýan gurşawy aňladýar.

Kiçi işewürlik bilen iş

Kiçi kärhanalar umuman biziň ykdysadyýetimizde we biziň her bir taslamalarymyzda möhüm ähmiýete eýedir. Olara geljegi maýa goýmak bilen biz diňe bir öz pudagymyzy berkitmän, eýsem gulluk edýän jemgyýetimizi hem berkidýäris.

Biz kiçi işewürlik birleşigi üçin ösmegi we kämilleşmegi höweslendirýän ykdysady mümkinçilikleri bermek bilen potratçylary ösdürmäge ymtylýarys.

 

Biz tarapyndan başy başlanylýan her bir täze taslamada, biz ýerli kiçi işewürlik biziň kömekçi potratçynyň maksatlaryna ýetýändigimizi kepillendirmek üçin tenderleri we satyn almalary geçirmegiň hujywly strategiýasyny girizmek bilen öz goşandyny goşup biljek  esasy çäkleri kesgitleýäris. Biz kiçi işewürligiň bolaýmagy mümkin bolan mümkinçilikleri barada ýerli jemgyýeti çekmek we habar bermek üçin giňişleýin maglumat maksatnamalarynyň tarapdary bolup galýarys. Biziň saýtymyzda boş iş orunlarynyň neşir edilmegi arkaly, ýa-da biziň kompaniýamyzyň dostlukly çeşmeleriniň kömegi bilen biz ýokary hünär derejeli potratçylary we üpjün edijileri gatnaşmaga çagyrýarys.

 

Biziň taslamalarymyzyň üstünlikli gulluk sanawy uly bolmadyk we ýerli kompaniýalaryň gymmatly goşandy goşýandygynyň we goşup biljekdiginiň oňyn subutnamasy bolup durýar, şeýle hem, bize maksatlarymyza ýetmegiň mümkindigine bolan ynamy berýär.

Biz bilen işläň

Biz deslapdan hasaba alyşdan geçen potratçylar we üpjün edijiler üçin işewürlik mümkinçilikleriniň giň göwrümini hödürleýäris. Eger siz biziň bilen işleşmek üçin gyzyklanma bildirýän bolsaňyz, onda biziň potratçynyň ýokary hünär derejeli arzasyny doldurmak üçin biraz wagtyňyzy sarp etmegiňizi haýyş edýäris.

 

Ähli potratçylar we üpjün edijler üçin zerur bolan bu goşundy bize biziň bolaýmagy mümkin bolan geljekki raýat we senagat taslamalaryna gatnaşmak üçin siziň kompaniýaňyzyň haýsy mümkinçiliklere eýedigini kesgitlemäge kömek edýär.

bottom of page