top of page

Öý | Hyzmatlar

GURLUŞYK, DIZAÝN WE TASLAMA TAÝÝARLAMAK

Biz indiki çygyrlarda giňişleýin iş tejribesi bolan inženerçi we gurluşykçy potratçynyň hyzmatlarynyň doly toplumyny berýäris

Raýat we senagat gurluşygyndan senagat çözgütlerine çenli, biz haçanda bolsa bir wagt pikirlenilen we taslamasy taýýarlanylan çylşyrymly gurluşlary döwrebaplaşdyrmak, giňeltmek we durmuşa geçirmek üçin döredildik

Häzirki zaman dünýäsinde infrastruktura dowam edýän islegler bilen bir aýakdan gidmeýär we bu çylşyrymly meseläniň çözgüdi guramaçylyga batyrlan we geljege ugruna goýberilen tejribäni talap edýär. Biz geçen asyryň döwrüne degişli bolan könelişen taslamalardan iň oňat tejribeleri we biziň şu günki günde ösüşimizi kesgitleýän häzirki zaman asyrynyň tehnologiýalaryny ulanýarys.

bottom of page