top of page

Öý | Hyzmatlar | Satyn almalar we üpjün etmeler

SATYN ALMALAR WE ÜPJÜN
ETMELER

Üpjün etmeleriň ygtybarlylygyna ynam hemişe meýilnamalaşdyrmagyň öňünden jikme-jikligini we ýokary hilli we barlanylan üpjün edijileriň takyk maglumatlaryna esaslanan, şeýle hem  söwda bazary düşünjesinden hakyky grafikleriň gurulmagyny talap edýär. Biziň köp ýyllyk tejribämiz we uzakmöhletleýin gatnaşyklarymyz biziň esasy strategiýamyz bolup durýar.

 

Içerki we halkara bazaryna çuňňur düşünmek we biziň esasy üpjün edijiler bilen gatnaşyklarymyz bize iň oňat materiallary, enjamlary, gurallary we hyzmatlary möhletinde we kesgitlenen bujetiň çäginde bermäge mümkinçilik berýär. Netijesinde bu bize iň çylşyrymly şertlerde iň üstünlikli taslamalary durmuşa geçirmäge mümkinçilik berýär.

 

Bütin dünýä boýunça dürli kompaniýalaryň satyn alma bölümleri bilen uzak we durnukly gatnaşyklara eýe bolmak bilen, biz biziň taslamamyzyň islendik meýdanyna zerur bolan materiallary, enjamlary, gurallary we hyzmatlary netijeli gözlemek, bahalandyrmak, satyn almak we daşalmagyny guramak üçin çeşmelere eýe bolup durýarys. Biziň işgärlerimiz ýerli bazarlar boýunça uzyn tejribä we bilime eýedirler, gümrük we ekologik kadalary, kadalaşdyryjy talaplar we döwlet kanunlary bilen oňat tanyşdyrlar, bu bolsa buýurmalaryň ýerine ýetirilmeginiň işini çaltlaşdyrmaga we ýüze çykýan meseleleri çözmäge mümkinçilik berýär.

Biziň bilimlerimizi we tejribelerimiz üpjün etmeleriň ähli işini

Üpjün etmekden, satyn almakdan we daşamakdan, logistikadan inspeksiýa, gorlaryň barlagyna we hiliň üpjün edilmegine çenli ähli işleri gurşap alýar.

Biziň taslamalarda ulanýan her bir önüm ýa-da hyzmat biziň hile we howpsuzlyga bolan berk talaplarymyza laýyk gelmelidir. Satyn almalardan başda, biz şeýle hem zerur bolan düzüm bölekleriniň öndürilmegi üçin önümçilik kuwwatlyklaryny we polatdan materiallary, enjamlary we tehnikany saklamak üçin ammar jaýlaryny saklaýarys. Geçen ýyllaryň dowamynda hem içerki, hem halkara bazarlarynda esasy üpjün edijiler, dürli pudaklardaky hyzmatlaryň öndürijileri we üpjün edijileri bilen biziň berk gatnaşyklarymyz emele geldi. Biz hemişe bäsleşige ukyply teklipleri ulanýarys we materiallara we hyzmatlara bäsleşige ukyply bahalary almak üçin uzak möhletli gatnaşyklary baglaşýarys. Biz özümiziň takyk bahalary taýýarlaýandygymyzy, iň oňat önümleri ýa-da hyzmatlary saýlaýandygymyzy we iň oňat bahalary alýandygymyzy kepillendirmek üçin içerki we daşarky bazaryň seljerilmegini we jikme-jik öwrenilmegini yzygiderli amala aşyrýarys.

Her bir işgär ähli üpjünçilik zynjyry üçin jogapkärçiligi paýlaşýar

PROCUREMENT & SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

Biz biziň taslama-inženerçilik toparymyzyň her bir işgäriniň iň oňat görnüşde taslamanyň talaplaryna ýa-da onuň bahasyna laýyk geljek materiallaryň we enjamlaryň, ýerine ýetirmek tehnologiýasynyň saýlanmagynyň üstünde müşderi bilen işlemek bilen üpjün etmeleriň ähli yzygiderligi üçin jogapkärçiligi paýlaşýandygyna ynanýarys. Biziň taslama-inženerçilik toparymyz we satyn almalar boýunça işgärlerimiz taslamalaryň, buýurmalaryň we logistikanyň grafiklerini oňynlaşdyrýar we sazlaýar we şeýlelikde, işde togtamalary azaldýar. Howply bolmagy mümkin bolan materiallaryň daşalmagynda biziň logistika we howpsuzlyk boýunça işgärlerimizi ýükleriň howpsuz we jogapkärçilikli geçirilmegini üpjün edýärler. Biz şeýle hem, ýükleriň ýitirilmeginiň ýa-da zeperlenmeginiň öňüni almak üçin materiallaryň we ýükleriň geçirilmeginde barlaglaryň üstünde hususy ýagdaýlarymyzy işläp taýýarlaýarys we kämilleşdirýäris.

Hronologiki dizaýn hasabatyny ýerine ýetirýäris

PROCUREMENT & SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

Hatda biziň taslamalarymyz tamamlanandan soň hem, biz biziň taslamalarymyza zerur bolan materiallaryň we ätiýaçdaky üstüni doldurujularyň çeşmelerine hyzmat etmegimizi dowam etdirýäris.

Biz hemişe biziň üstünde işlän her bir desgamyz üçin taslama taýýarlamak we satyn almalar boýunça hronologik hasabaty ýöredýäris, bu zerur bolan materialyň ýa-da enjamyň böleginiň soňundan gözlenmegini, öndürilmegini ýa-da üpjün edilmegini ähmiýetli aňsatlaşdyrýar we biz dykylardan, nurbatlaryň gaýkasyndan başlap, zerur bolan gurallara, enjamlara, ätiýaçlyk çeleklerine, turba geçirijilere we gözegçilik-ölçeýji enjamlara çenli – ähli zatlar öz ammarlarymyzda bar. Bu hyzmat işjeň ulanyşda bolan senagat kärhanalary üçin iňňän möhümdir.

bottom of page