top of page

Öý | Hyzmatlar | Deslapky gurluşyk

DESLAPKY GURLUŞYK

Taslamanyň üstünligi deslapky gurluşyk işiniň nähili derejede netijelidigine baglydyr, we biz biziň pudagymyzyň iň oňat pudak bolup durýandygyny kepillendirmek üçin her ädimimizi edýäris. Bujetden, meýilnamalaşdyrmakdan  gözellik maksatlaryna, müşderi üçin oňaýly ähmiýeti üpjün etmek maksady bilen biz bilelikde, ählitaraplaýyn we üstünlikli deslapky gurluşygy dolandyrýarys.

Biz gurluşygyň eýýam deslapky tapgyrynda bölekleriň we gurluşyk meýilnamalarynyň guralmagynyň üstünde işläp başlaýarys, we biziň inženerçilik-taslama toparymyz taslamanyň durmuşa geçirilmeginiň işini we onuň üstünlikli tamamlanmagyny dolandyrmak üçin müşderi bilen bilelikde ýakyndan hyzmatdaşlyk edýär.

Gurluşyk tehnologiýasynyň we deslapky gurluşyk boýunça hyzmatlaryň syny

Biziň taslama-inženerçilik toparymyz taslamanyň her bir tapgyrynda tankydy möhüm orny eýeleýär. Gurluşyk işleriniň başlangyç tapgyrynda meseleleri ýüze çykaryp biljek taslama resminamalarynda islendik ýüze çykýan soraglary öwrenmek we çözmek üçin biz taslama taýýarlamak we gurluşyk boýunça ussatlar bilen hyzmatdaşlyk edýäris. Taslamanyň iň başyndan ahyryna çenli, biz deslapky gurluşyk boýunça onuň ähli tapgyrlaryndaky tankydy meseleleri goşmak bilen ähli meseleleri ara alyp maslahatlaşmak üçin duşuşyklary we ýygnaklary yzygiderli geçirmek bilen biz bujet meýilnamalaşdyrmagy täzelemekde taslama-inženerçilik toparyna kömek edýäris. Hemişelik we ygtybarly kommunikasiýa üstünlikli taslamany bermek üçin iňňän möhümdir.

Gurluşyk boýunça deslapky hyzmatlar öz içine alýar

  • Nyrhy bahalandyrmak we bujeti düzmek.

  • Nyrhyň seljerilmegi.

  • Taslamanyň tehnologiýasynyň syny we durmuş tapgyrynyň seljerilmegi.

  • Eltmegi ýerine ýetirmegiň uzak möhleti bilen materiallaryň identifikasiýasy we buýrulmagy.

  • Taslamanyň seljerilmegi we onuň goldanmagy.

  • Taslamanyň meýilleşdirilmegi.

Gurluşyk ussatlygy

Biziň kompaniýamyz her bir täzelenmede, taslamanyň bujetini dolandyrmak we hiliň barlagy ulgamyny gurmak bilen hemişe meýilnamalara gaýtadan seredýär.

Biziň gurluşykda öňdebaryjy tejribäni göz öňüne getirmegimiz biziň toparymyz – biziň müşderimiziň dowamy pikirine esaslanýar, we ygtybarly kommunikasiýa we öndürijilikli hyzmatdaşlyk bilen taslamany amala aşyrmak işinde hiç hili garaşylmadyk ýagdaýlar bolmaz. Biz diňleýäris we soraýarys. Biz müşderiniň göz öňüne getirmesini onuň doly kanagatlanmagy bilen ýerine ýetirmek üçin, onuň bilen ýakyndan hyzmatdaşlyk edýäris.

bottom of page