top of page

Öý | Hyzmatlar | Maslahat beriş hyzmatlary

MASLAHAT BERIŞ HYZMATLARY

Taslama başlamazdan we maliýe serişdeleriniň az bolmadyk bujetini bellemekden öň, müşderiler olaryň harajatlarynyň maýa goýumyň islenilýän gaýtarylmagynyň üpjün ediljekdigine, sarp edilen serişdeleriň bolsa taslama üçin ýokary derejede maksada gönükdirilen ýagdaýda ulanyljakdygyna göz ýetirmelidirler. Biz müşderilere öz işewürligi üçin dogry çözgütleri kabul etmekleri üçin maslahat beriş hyzmatlarynyň we senagat we raýat pudaklary üçin meýilnamalaşdyrmak boýunça hyzmatlaryň giň göwrümini hödürleýäris.

Biziň işewürlik, tehniki, strategik dolandyryş we kadalaşdyrmak meselelerini gurşap alýan garaşsyz maslahat beriş we geňeşçilik hyzmatlarymyz. Bu tejribe tehniki we maslahat beriş hyzmatlaryny hödürleýär: infrastruktura, tehnologik, energetik, nebitgazhimiýa, gaýtadan işleýän we döwlet pudagy.

Hyzmat aýratynlyklary

Biziň maslahat beriş we geňeşçilik hyzmatlarymyzyň esasy aýratynlyklary indikileri öz içine alýar:

  • Işewürligiň täjirçilik bilimi we taslamany ýerine ýetirmegiň tejribe bilimleri bilen bilelikde tehniki ekspertiza.

  • Integrirlenen çemeleşme arkaly taglymatlaryň taslamalara öwrülmegine kömek we dersara çemeleşme.

Ekspertiza - garaşsyz inžener ýa-da iri taslamalar üçin taslama-inženerçilik topary, aktiwleri ýa-da taslamany bahalandyrmak ýa-da gaýtadan bahalandyrmak boýunça hyzmatlar.

Maslahat beriş hyzmatlary - töwekgelçilikleri dolandyrmak boýunça, önümçilik işiniň üznüksizligi, guramaçylyk syny we tehniki audit.

bottom of page