top of page

Öý | Biz barada | Biz kim

BIZ KIM

Biz diňe bir gurluşykçylar däl. Biz öňde baryjy akyldarlar, tutanýerli ussatlar we ynamdar hyzmatdaşlar. Ýöne iň esasysy biz – biziň jemgyýetimizde we biziň pudagymyzda oňyn üýtgetmeler bilen höweslenýän adamlaryň topary. Biz hemişe oňatlyklara ymtylýarys – biziň taslama taýýarlamakda, gurluşykda, gurluşygy dolandyrmakda, tehniki hyzmatda we tehnologik konsaltingde biz tarapyndan hyzmat berilýän çygyrlarda bizi ussat eden biziň missiýamyz bizi innowasiýany ruhlandyrmaga we howpsuzlygy oňatlaşdyrmaga höweslendirýär.

Bölekler ähmiýete eýedir, we has kiçi bolmadyk meseleleriň hiç biri has uly bolup durmaýar; we iň oňat gurluşa bu irginsiz ymtylmanyň netijesinde biz öz pudagymyzy üýtgederis we beýlekileriň eýermegi hökmany bolan täze standartlary kesgitläris.

Biziň işimize wepalylygymyz biziň mirasymyzyň bölegi bolup durýan ýaşaýan jemgyýetimiziň abadançylygynda we biziň pudagymyzyň oňatlaşdyrylmagynda jemlenýär. Biz bizi gurluşykçy hökmünde kesgitleýän häsiýetlere öz wepalylygymyzda ynamlydyrys:

01

Öňde baryjylyk

Geliň, müşderi üçin – taslama üçin – üstünlik üçin iň oňatlary gurmagyň we emele getirmegiň innowasiýa usullaryny tapalyň. Biziň missiýamyz ähli zady etmegiň iň oňat usulyny tapmagyň serişdesi hökmünde öňde baryjylygy öňe sürmekden ybarat bolup durýar. Biz geçmişde biziň taslamalarymyz üçin iň oňat işlän zatlary saklaýarys, şu günde iň oňat işleýän zatlary tejribe edýäris, we biz hemişe muny has oňat etmäge – ertire kömek etjek pikirleri gözleýäris.

02

Tutanýerlilik

Geliň, dogry zatlary dogry etmek üçin özümiziň hususy binýadymyzy döredeliň. Biz öz kompaniýamyzy şahsy edýäris. Biz düzgün-nyzama eýerýäris we üstünligiň tarapdary, biziň okamaga bolan höwesimiz we tejribämiz biziň kompaniýamyzy beýlekilere meňzemeýän üýtgeşik kompaniýa edýär.

03

Ünslülik

Geliň, daşy daşyň üstünde goýmalyň. Biz ähli mümkin bolan görnüşleri etmäge girişýän  pikir edijilik işinden başlaýarys. Biz özümize elýeterli bolan her bir çeşmäni ulanýarys we häzirki zaman tehnologiýalaryny we takyk meýilnamalaşdyrmagy ulanmak bilen özümiziň barlanylan we dogry işimizi artdyrýarys.

04

Liderlik

Geliň, görelde bolalyň we üýtgetmelere ruhlandyralyň. Biziň maksadymyz – pudakda iň hormatlanylýan we sylanýan kompaniýalaryň biri bolmak. Bu üýtgetme diňe bir pudagy özgertmez, eýsem biziň işleýän jemgyýetimizi hem oňatlaşdyrar. Ine, kompaniýa hökmünde, biz şeýle ähmiýete eýe bolarys.

05

Hyzmatdaşlyk

Geliň, hemme zady bilelikde edeliň. Geliň, biri-birimiz bilen bile işäliň. Biziň kompaniýamyzyň her bir işgäri biziň müşderilerimiz, biziň taslamalar boýunça hyzmatdaşlarymyz we kömekçi potraçylar bilen özara gatnaşyk üçin mümkinçilikleri gözleýärler. Biziň maksadymyz – hyzmatdaşlyk etmek we taslamalardaky ähli işler barada işjeň habar bermek bolup durýa.

Biz öz abraýymyza guwanýarys we ony berk saklaýarys

bottom of page