top of page

Öý | Hyzmatlar | Bahalanmak we analiz

BAHALANMAK
WE ANALIZ

Gurluşygyň nyrhynyň bahalandyrylmagy we takyk täjirçilik bujetiniň düzülmegi – islendik taslamanyň iň möhüm bölegi bolup durýar. Biz özümiziň taslamanyň başynda gatnaşmagymyz işleriň ýerine ýetirilmegini çaltlandyrar we taslamanyň doly we üstünlikli durmuşa geçirilmeginiň açary bolar diýip pikir edýäris.

Biziň kompaniýamyz materiallaryň saýlanmagy, gurluşygyň usullary we ulanylmaga berilmeginiň meýilleşdirilmegi barada gymmatly maglumatlary bermek bilen,  döretmek işi wagtynda  binägärleriň, inženerleriň we dizaýnerleriň topary bilen ýakyndan hyzmatdaşlykda işlär. Bu hyzmatdaşlyk bize taslamanyň bujetiniň üýtgemän galjakdygyna ynamly bolmaga mümkinçilik berýär. Biz inženerçilik oýlap tapyşlarynyň we nyrhyň bahalandyrylmagynyň taslamanyň umumy bahasynyň kemeldilmeginden has köpdügine ynanýarys. Biziň inženerlerimiz we taslama menejerlerimiz taslamanyň bujeti düzülende ýa-da onuň nyrhynyň bahalandyrylmagynda seljermegiň we bahalandyrmagyň birnäçe dürli usullaryny ulanýarlar.

Taslama taýýarlamakda tejribä we meýilleşdirilýän we döredilýän desga üçin zerur bolan düzüm bölekleriniň yzygiderli täzelenýän maglumatlar goryna eýe bolmak bilen, eýýam amala aşyrylan taslamalar boýunça çykdajylar barada taryhy maglumatlaryň kartasyny ulanmak bilen we binalaryň ýa-da tehniki desgalaryň maglumat modelirlemegi boýunça häzirki zaman maksatnamasyny BIM ulanmak bilen biz harajatlaryň seljerilmeginiň deslapky synynda ulanmak üçin iň ýakyn bahany üpjün edip bileris. Revit, BIM maksatnama üpjünçiligi ýaly, taslamasy taýýarlanylýan desga bildirilýän täze talaplaryň we ýöritenamalaryň toplanmagyna görä  zerur bolan maglumatyň has giň we doly ugurlaryny gurşap alýar. Bu gurallar sanly seljerme üçin maksatnama üpjünçiligi bilen bir hatarda biziň inženerlerimize seljermäniň bahasy boýunça esaslandyrylan çözgütleri kabul etmäge mümkinçilik berýär.

bottom of page