top of page

Öý | Hyzmatlar | Taslamanyň meýilleşdirilmegi

TASLAMANYŇ MEÝILLEŞDIRILMEGI

Biz wagt – pul diýen düşünjä gowy düşünýäris we bu ähli gurluşyk taslamalaryna dogry degişlidir. Kesgitlenen grafige takyk eýermek biziň hyzmatlarymyzdan müşderileriň kanagatlanmagyna ýetmegiň usullarynyň diňe biridir.

 

Jikme-jik gurluşyk grafigini düzmekde – biziň meýilnamalaşdyrmak boýunça toparymyz hem raýat, hem senagat gurluşygynda taslamalary meýilnamalaşdyrmakda uly tejribä eýedir.  Olar taslamanyň deslapky grafigini düzmek üçin öz bilimlerini, baý tejribelerini we taryhy maglumatlaryny ulanýarlar. Gurluşyk senagaty hemişe ösýär, şol sebäpli hem maglumatlaryň ulanylmagy takyk grafik üçin möhümdir.

 

Biz şeýle hem, grafigi kesgitlemäge kömek etmek üçin önümçiligiň tizligi we zerur bolan düzüm bölekleriniň ýa-da materiallaryň eltilmegi, işleriň meýdançasyna ygtyýar, topragyň ýagdaýy barada hasabat we ş.m. ýaly ýagdaýlara seredýäris. Baş grafigiň kömegi bilen esasy gurluş hökmünde gysga aralykly grafikler düzülýär we täzelenýär.  Gündeki işjeňlik desgada işleriň ösüşini ölçemek we gurluşygyň möhletlerini saklamak üçin esas hökmünde hasabat görnüşinde hasaba alynýar.

Edebiýat koordinasiýasy

Her hepdede islendik wagt desgada ähli işleriň sazlanmagy üçin berk gönükdirilen esasy döredýän iki hepdelik çaklama düzülýär.

Taslamanyň menejeri gurluşyk desgasynda brigadirler we ýolbaşçylar bilen her hepdede duşuşyklary geçirmek arkaly alnyp barylýan işleriň ähli ugurlary boýunça we hünärler boýunça gündelik işi sazlamakda aýgytly orny eýeleýär. Materiallaryň öz wagtynda gelmeginde we olary gurluşyk desgasynda ulanmaga taýýar bolan işgärler bilen – iki hepdelik grafikden ähli gündelik iş endigan utgaşdyrylyp biliner. Meýilnamalaşdyrmak, şeýle hem bize üýtgemä islendik talaplara çalt baha bermäge, saklanmalardan sowulmaga, barlaglary meýilnamalaşdyrmaga we öz taslamasynyň ösüşiniň takyk ýagdaýy barada müşderä habar bermäge mümkinçilik berýär.

bottom of page