top of page

Öý | Hyzmatlar | Gurluşyk

GURLUŞYK

Dizaýndan we işläp taýýarlamalardan, gurluşyga we dolandyrmaga, biziň kompaniýamyzyň tehniki bilimi, içerki bazaryň aýratynlygynyň bilimi we onda işlemegiň tejribesi bize taslamanyň durmuş tapgyrynyň ähli ugurlary arkaly ýöriteleşdirlen hyzmatlary bermäge mümkinçilik berýär.

Biziň müşderilerimiziň maksatlary biziň maksatlarymyz bolup durýar, we biz taslamanyň durmuşa geçirilmeginiň ähli ýolunda her bir maksada ýetmek üçin strategiýany işläp taýýarlaýarys. Her bir taslama howpsuzlyk, hil, meýilnamalaşdyrmak, baha, potratçylar we müşderiler üçin biziň dessin netijelilik standartlarymyza laýyk gelmelidir. Biz biziň müşderimiziň talaplary barada bilýäris we deslapky gurluşykdan başlap ulanylmaga berilmegine çenli iş ýagdaýynyň ähli tapgyrlarynda ähli çygyrlarda öz ussatlygymyzy we bilermenlik bilimimizi getirýäris.

Tygşytly gurluşyk

Bu adalga gurluşyk çygrynda meşhur bolmazdan has öň innowasiýa we bitewilik medeniýeti tygşytly gurluşygyň esasy ýörelgelerini beýan etdi.

Gurluşyk senagatynyň öňde baryjy ýörelgeleri – hyzmatdaşlyga tarap öňe, liderlik häsiýetleriniň ösdürilmegi, hemişe kämilleşmek we okuw medeniýetini döretmek – tygşytly gatnaşygy we biziň işimiziň her jähtindäki ýagdaýlary birleşdirýär. Tygşytly çemeleşmäni ulanmak bilen biziň işgärlerimiz sazlaşykda, kommunikasiýada, hilde, bahada we işleriň ýerine ýetirilmeginiň grafiginde duýulýan oňatlaşmalary başdan geçirýärler. Ýöne esasy, bu dizaýnerler, inženerler, üpjün edijileriň hyzmatdaşlary we biziň müşderilerimiziň toparlarynyň arasynda hyzmatdaşlyk derejesini ýokarlandyrmaka ýardam edýär.

Önümçilik ýa-da iri düzümli toplum

Öňler töwekgelçilikli pikir hökmünde düzüm ýa-da iri düzümli topluma esasan senagat gurluşygy üçin möhletleriň azaldylmagynda niýetlenen raýat gurluşygynda ýygnalýan gurluşa müňkürli garaýyş, indi uniwersal, oňat pudaklaýyn tejribe hasaplanylýar. Bütin dünýädäki gurluşyk pudaklarynyň ähli kompaniýalary oňa maýa goýýarlar, müşderiler onuň toplama mümkinçilikleri bilen gyzyklanýarlar, taslama işgäri bolsa ony gurluşykda üpjün etmegiň adaty zynjyryny hemişelik üýtgeder ýaly görnüşde integrirleýär.

Mümkin iň uly garaşylmadyk sowgat gujak däldir, eýsem biziň görýän köp zady wada berýän artykmaçlygyň täze derejesidir. Senagat gurluşygynda iş tejribesi bolan ähli kompaniýalar diýen ýaly, başlangyç artykmaçlyklar barada bilýärler: işleriň azaldylmagy we taslama meýdançasynda bökdençler, zähmetiň howpsuzlygynyň ýokarlandyrylmagy, töwekgelçilikleriň azaldylmagy we işiň barlanylýan önümçilik gurşawa geçirilmeginiň hasabyna hiliň ýokarlandyrylmagy we grafigiň netijeliliginiň ýokarlandyrylmagy.

Biziň kompaniýamyz aýratyn bolup durmaýar, we biz gurluşyk düzümleriniň önümçiliginiň häzirki zaman innowasiýa we tehnologiýa taýdan aňsatlaşdyrylan usullaryny işjeň girizýäris we eýýäm doly bahaly senagatyň we enjamlaryň eýesi bolup durýarys. Bu gün bu müşderiler we gurluşyk kompaniýalary üçin geljekki bahalaryň deňeşdirilmegini gaýtadan kesgitleýän täze sahypa.

Taslamalary dolandyrmagyň maksatnama üpjünçiligi

Hem deslapky gurluşyk wagtynda, hem gurluşyk wagtynda taslama toparlary bilen aragatnaşyk serişdesi hökmünde taslamalary dolandyrmak üçin ulanylýar.

Bu maksatnamalar bize panorama şekillerini goşmak bilen, taslama taýýarlanylýan wagtynda yzarlamak mümkin bolan bar bolan şertleriň hronologiýasyny alyp barmaga mümkinçilik berýär. Gurluşyga görä maksatnama üpjünçiligi resminamalaryň gözegçiligi, maglumatlar boýunça talaplyklaryň yzarlanylmagy (RFI) perforirlenen sanawlar we beýlekiler üçin ulanylýar. Bu bulut ulgamlary taslama bilem meşgullanýan kompaniýanyň ähli işgärlerine işleriň barşyny tygşytlamak we çaltlandyrmak maksady bilen, optimizasiýany amala aşyrmak bilen, zerurlygyna görä maglumata seretmäge we düzedişler girizmäge mümkinçilik berýär.

bottom of page